نورآسا وارد کننده بست کمربندی -
Print
Category: کابل
Hits: 5286

Cable (mm²)

No of cores

Part No

Cable (mm²)

No of cores

Part No

Cable (mm²)

No of cores

Part No

Cable (mm²)

No of cores

Part No

Cable (mm²)

No of cores

Part No

16

3

CM2M

70

1

CM2M

120

3

CM4M

240

1

CM3M

400

3

CM6M

25

3

CM3M

70

3

CM3M

150

1

CM3M

240

3

CM6M

500

1

CM4M

35

3

CM3M

95

1

CM2M

150

3

CM5M

300

1

CM3M

630

1

CM4M

50

1

CM2M

95

3

CM4M

185

1

CM3M

300

3

CM6M

800

1

CM4M

50

3

CM3M

120

1

CM2M

185

3

CM5M

400

1

CM4M

1000

1

CM4M

© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2019